Privacy verklaring

IKN  Privacy verklaring

Uw privacy

De vereniging Industrie Kombinatie Nieuwleusen,  IKN, acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop IKN persoonsgegevens verwerkt van leden en bezoekers van onze website.

Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootste mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt IKN zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.

Dit betekent dat wij:

  • Duidelijk – via deze privacyverklaring – vermelden met welk doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
  • Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
  • Uw persoonsgegevens verwerken ter uitvoering van onze verenigingsdoelstellingen en u toestemming vragen in gevallen waarin deze toestemming vereist is;
  • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is IKN, postadres: Evenboersweg 16, 7711 GX  Nieuwleusen.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens.

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor IKN uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van dienstverlening aan leden en relaties verzamelt en verwerkt IKN hiertoe contactgegevens, w.o. uw naam, evt. Functie, zakelijke mobile telefoonnummer en zakelijke emailadres.

  • Wanneer uw bedrijf een lidmaatschap afsluit om u te kunnen informeren over lidmaatschaps-aangelegenheden;
  • Wanneer u producten en/of diensten van IKN afneemt. Dit kan via website, onze ledenservice, bij bezoek aan uw bedrijf door ons bestuur.
  • Wanneer u contact heeft met IKN. Dit contact kan telefonisch zijn maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert, het contactformulier invult, gebruik maakt van informatiebijeenkomsten;

Contactformulier

Als u het contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Uw e-mail wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie over bijeenkomsten van IKN indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldinglink in het toegezonden e-mailbericht of door een e-mail te sturen naar IKN, onder vermelding van AVG, info@industrienieuwleusen.nl..

Publicatie

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden.

Uw gegevens worden door ons slechts  aan derden verstrekt, als dit noodzakelijk ie ter uitvoering van een met u of met uw bedrijf overeengekomen dienst.  Ter bescherming van uw rechten wordt met deze derden (partners) door ons een verwerkingsovereenkomst gesloten.

Beveiliging

Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, maakt IKN gebruik van technische en organisatorische beveiligingsprocedures. Deze procedures garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.

Wijzigingen in de privacyverklaring

INK behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy-beleid.

Indien IKN een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen kunnen hebben waarop IKN uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving.

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens

Heeft u na het lezen, vragen of opmerkingen over het privacy beleid, of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dan kunt u deze richten aan, t.a.v.

IKN,  Evenboersweg 16, 7711 GX  Nieuwleusen of e-mail: info@industrienieuwleusen.nl…